img_6710_1KLR

Krista Svalbonas - Spakenberg 2, blacksmith powder and copper photo-serigraph on mylar, 9x9, 2013