Krista Svalbonas - Spakenberg 2, blacksmith powder and copper photo-serigraph on mylar, 9x9, 2013
img_6710_1KLR | 2014 |